Самоврядування


 

СТАТУТ  учнівського самоврядування

РОЗДІЛ І

Загальні положення

 1. У відповідності до закону України “Про освіту“ та Статуту Технічного ліцею м. Києва з метою формування в учнів навичок громадської діяльності, соціального управління, сприяння адміністрації та педагогічному колективу в організації навчально-виховного процесу, культурно-масового та спортивно-туристичного дозвілля, захисту прав учнів та виконання ними своїх обов‘язків в Технічному ліцеї діє учнівське самоврядування на загальноліцейному рівні та на рівні груп.
 2. Учнівське самоврядування ліцею здійснюється за участю 7-9 класів та 1,2 курсів (10-11 класів ЗНЗ). Учнівське самоврядування здійснює свою діяльність шляхом взаємодії з адміністрацією та педагогічним колективом ліцею.
 3. Учнівське самоврядування має свої атрибути.
 4.  Органами самоврядування є: Рада старост, керівники секторів.
 5. Старости у ліцеї обираються на початку навчального року терміном на один рік відкритим голосуванням на відкритих зборах ліцеїстів.
 6. До Ради старост обираються найактивніші, успішні, дисципліновані ліцеїсти, які мають авторитет та довіру серед ліцеїстів.
 7.  Кількісний склад Ради визначається загальними зборами залежно від кількості груп і ліцеїстів.
 8. Цим статутом скасовується дія всіх попередніх статутів.
 9. Данний статут є чинний до введення в дію наступної редакції.

РОЗДІЛ 2

Атрибути учнівського самоврядування ліцею, матеріальне та організаційне забезпечення його діяльності

1. Учнівське самоврядування в ліцеї має свою емблему, Герб та Гімн ліцею, які затверджені на засіданнях Ради старост.

2. Матеріальні потреби учнівського самоврядування забезпечуються коштами із Благодійного фонду ліцею за погодженням з Батьківською радою.

РОЗДІЛ 3

Рада старост ліцею

 1. Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори ліцеїстів, в період між ними – Рада старост.
 2. До Ради старост входять старости усіх груп ліцею, які обираються на зборах у кожному класі.
 3. Рада старост із поточних, принципових питань роботи учнівського самоврядування ліцею скликається адміністрацією, Головою учнівського самоврядування ліцею за його ініціативою або на вимогу однієї з груп протягом навчального року в разі необхідності.
 4. Про незаплановане засідання Ради старост має бути повідомлено не пізніше, ніж за день до її скликання.
 5. Заплановане або незаплановане засідання вважається правомірним, якщо присутні не менше, ніж 2/3 від загальної кількості членів Ради.
 6. Рада старост:

а) складає план роботи на поточний період (рік, семестр, місяць);

б) затверджує свій регламент роботи, в якому вказується час, що відводиться для доповідей, виступів та повторних виступів;

в) вносять зміни до Статуту учнівського самоврядування ліцею не менше, як 2/3 голосів присутніх на засіданнях делегатів;

г) заслуховує звіти про роботу Ради протягом звітних періодів із будь-якого питання або роботу будь-якого старости за рішенням Ради старост;

д) висловлює недовіру будь-якому з членів Ради старост, наслідком чого є припинення повноважень.

е) вирішує питання про порушення статуту і, в залежності і в кількості ступеня порушень, накладає стягнення  (вибачення, публічне вибачення, відшкодування збитків, клопотання щодо виключення тощо).

 • 3асідання відкриває Голова або за його відсутності, заступник.
 • Висловлення недовіри Раді старост у цілому чи окремим її членам може бути здійснене на засіданні з поточних питань чи на позачерговому засіданні, якщо за це проголосує не менше 2/3 присутніх делегатів.

РОЗДІЛ 4

Голова ліцейського самоврядування

 1. Голова обирається ліцеїстами та педагогами ліцею на основі загального, рівного й прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
 2. Головою може бути обраний ліцеїст 8 – 9 класів, який має досвід роботи у самоврядуванні не менше півроку.
 3. Голова ліцейського самоврядування:

а) керує роботою Ради старост, спільно з усіма членами розробляє програму роботи на звітний період, організовує, координує і контролює її виконання;

б) представляє учнівську громадськість ліцею перед адміністрацією та педагогічним колективом ліцею, а також у стосунках із позаліцейними дитячо-молодіжними організаціями;

в) головує на засіданнях Ради старост, підписує й оприлюднює їх рішення, скликає засідання.

 • У випадку дострокового припинення повноважень Голови, без можливості їх відновлення протягом місяця, оголошуються позачергові вибори Голови ліцейського самоврядування.
 • Голова може добровільно скласти свої повноваження.
 • Структура Ради старост поділена на сектори:

а) Організаційний (Рада старост);

б) Правовий;

в) Прес-сектор;

г) «Милосердя»;

д) «Дозвілля»;

е) Спортивний;

є) Екологічний.

 • Кожен сектор очолюється керівником.

РОЗДІЛ 5

Обов’язки секторів

 • Правовий сектор:
 • Надає допомогу педагогічному колективу ліцею у вихованні свідомої дисципліни, у дотриманні учнями “Правил ліцеїстів”.
 • Здійснює контроль за зовнішнім виглядом учнів, наявністю офіційно-ділового одягу, відвідуванням уроків, дисципліною на перервах.
 • Допомагає здійснювати контроль за дотриманням заходів безпеки в умовах адаптивного карантину.
 • Здійснює інформаційну санітарно-освітню правову роботу: бесіди, лекції, вікторини, ігри, брейн-ринги.
 • Тісно співпрацює із соціально-психологічною службою ліцею.
 • Прес-сектор:
 • Відповідає за випуск ліцейської газети “DTL_news” (4 тематичні-обов’язкові+святкові)
 • Веде сторінки в різних соціальних мережах (Instagram, Telegram), висвітлючи новини і події ліцею та його діяльності.
 • Інформує про події та заходи учасників освітнього процесу.
 • Залучає ліцеїстів до журналістської діяльності та блогінгу, розвиваючи їх комунікативні здібності.
 • Сектор «Милосердя»:
 • Підтримує всі благодійні акції та проекти, у яких Технічний ліцей м.Києва може брати участь.
 • Організовує благодійні акції у ліцеї, відповідно до запитів часу.
 • Організовує співпрацю та зустрічі із волонтерами.
 • Співпрацює із Радою Ветеранів Дніпровського району м.Києва.
 • Організовує допомогу, готує концерти для людей похилого віку та ветеранів, бійців.
 • Сектор «Дозвілля»:
 • Залучає дітей до позаурочної діяльності, організації змістовного дозвілля та відпочинку, до участі у художній самодіяльності.
 • Організовує проведення загальноліцейських свят, вечорів, дискотек, різних конкурсів, квестів, руханок, музичних перерв, флешмобів та інших культурно-масових заходів.                                                                                                             
 • Готує сценарії різноманітних свят, вечорів відпочинку, зустрічей.
 • Вивчає запити, побажання учнів щодо організації масових заходів.
 • В кожному класі члени сектору організовують позакласні заходи.
 • Спортивний сектор:
 • Допомагає у проведенні спортивних свят , турнірів , квестів, туристичних змагань і походів.
 • Активні у різних спортивних акціях, пропагандують здоровий спосіб життя серед ліцеїстів.
 • Ведуть контроль за збереження спортивного інвентарю ліцею.
 • Організовують і проводять веселі руханки та флешмоби на великих перервах.
 • Екологічний сектор:
 • Залучає дітей до свідомого ставлення до довкілля та господарсько-трудової діяльності .
 • Контролює збереження зелених насаджень на території ліцею.
 • Організовує акції щодо озелення території ліцею.
 • Проводять роз’яснювальну роботу серед учасників освітнього процесу щодо турботи про довкілля.
 • Організовує, заохочує і контролює збір макулатури, кришечок, пластику, батарейок у спеціальні контейнери.
 • Проводить інформаційну роботу.

РОЗДІЛ 6

                                                    Голосування

1. Кожний виборець голосує на виборах особисто. Голосування за інших осіб, а також передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.

РОЗДІЛ 7

Учнівське самоврядування в групах

 1. 3в’язок Ради старост з колективами навчальних груп здійснюється через старост груп.
 2. Збори навчальних груп – колективний орган самоврядування – проводяться щомісяця.
 3. Староста організовує роботу ліцеїстів для виконання рішень Ради та зборів, забезпечує підготовку та проведення зборів груп.

РОЗДІЛ 8

Педагогічний колектив і Рада старост

 1. Педагогічний колектив спрямовує роботу Ряди на згуртування ліцейського колективу, розвиток громадської активності та ініціативи ліцеїстів.
 2. Директор ліцею всебічно сприяє діяльності Ради, призначає педагогів, які надають допомогу секторам Ради,  розглядає і схвалює його документацію.

Директор Технічного Ліцею                                                        Андрієнко А.М

Голова ліцейського самоврядування                                         Татарчук Р.М