МАТЕМАТИКА

“Математика – це мова,
на якій написана книга природи.
Г. Галилей

В Технічному ліцеї міста Києва викладання математики здійснюється за програмою шкіл та ліцеїв з поглибленим вивченням математики – 8 годин на тиждень, з яких частина ділиться на практичні заняття. Прийом в ліцей проводиться на конкурсній основі. Щороку у першу суботу квітня ліцей проводить “День відкритих дверей”. На цьому святі майбутні вступники можуть взяти участь у математичній олімпіаді, за результатами якої переможці можуть бути зараховані в будь-яку групу ліцею.

Вчителі математики працюють в тісному контакті з ФДП Київського Національного технічного університету “КПІ”, Державного університету телекомунікацій та Київського національного університету харчових технологій.

В ліцеї працюють досвідчені вчителі математики, які повністю забезпечують якісне викладання математики, свідченням чого є постійна участь ліцеїстів в районних та міських олімпіадах, конкурсах МАН, де ліцеїсти займають призові місця та стають переможцями. Вчителями розроблений багатий методичний матеріал, який у вигляді посібників широко використовується в навчальному процесі та вступному тестуванні абітурієнтів.

В ліцеї працює заочна фізико-математична школа, де учні разом з учителями працюють над завданням Республіканської фізико-математичної школи.


 

ФІЗИКА

“Радість бачити і розуміти є
найцінніший подарунок природи.”
А. Ейнштейн

Якщо ви дійсно хочете бачити і розуміти закономірності найпростіших і найпоширеніших змін в природі, вам допоможе фізика – наука про природу. Фізика в Технічному ліцеї міста Києва вивчається на поглибленому рівні у профільних групах. Досвідчені викладачі забезпечать вам тверді знання основного теоретичного матеріалу, формул, законів, означень, навчать чітко орієнтуватись в нестандартних ситуаціях, які виникають при розв’язуванні задач підвищеної складності на вступних іспитах до вищих навчальних закладів.

Особлива увага на уроках фізики відводиться саме розв’язуванню задач. Уміння розв’язувати фізичні задачі важливе не лише як умова успішного складання іспитів з фізики. Під час розв’язування фізичної задачі щоразу в мініатюрі відтворюються елементи процесу наукового пізнання навколишнього світу, виділення суттєвих сторін явища природи, побудова його моделі для прогнозування перебігу явища, визначення фізичних величин, які характеризують це явище. Уміння і навички, набуті в результаті виконання лабораторних робіт з фізики обов’язково стануть у пригоді під час навчання у вузі, для подальшої практичної роботи, навіть якщо вона не буде явно пов’язана з фізикою.


 

ІНФОРМАТИКА

“Комп’ютерна програма виконує ваші накази,
а не ваші бажання.”
Закон Гріда

Інформатика в Технічному ліцеї міста Києва вивчається за різними навчальними планами, залежно від фаху, який обрав ліцеїст. Тут створені індивідуальні програми для різних груп. Кожна з груп обов’язково вивчає основи алгоритмізації та програмування сучасними мовами програмування. Ліцеїсти, що опановують той чи інший фах, мають програму поглибленого вивчення інформатики та програмування, що покликана підготувати їх до майбутньої професії. Вони вивчають програмування мовами С++, Java, JavaScript. В кінці навчання кожний ліцеїст виконує залікову роботу, яка крім закріплення знань за вивченним матеріалом формує у нього вміння використовувати ці знання при виконанні практичних задач. 

Всі методичні матеріали, що супроводжують програми розробляються кафедрою, розробляються контрольні питання та добираються завдання на засвоєння тем. Викладачі кафедри тісно співпрацють з учителями інших дисциплін з метою формування у ліцеїстів вміння застосовувати свої знання в різних галузях науки та виробництва. Немає жодної спеціальності в ліцеї, з якою б програмування не мало міжпредметних зв’язків. На уроках використовуються рiзнi форми викладання матерiалу та перевiрки знань учнiв: тестовий контроль знань, семінарські заняття, впроваджуються нетрадицiйнi методи проведення урокiв, бінарні уроки тощо.  Роботи вихованців кафедри інформатики неодноразово займали призові місця на секції інформатики Малої Академії Наук. Ліцеїсти часто перемагають на міських олімпіадах з інформатики. Окремі з них – переможці міської олімпіади.

Викладачі постiйно пiдвищують свiй професiйний рiвень шляхом самостійного освоєння новітніх програмних пакетів. Кафедрою інформатики в ліцеї здійснена комп’ютерна реалізація серії тестів і документація до них, за якими проводиться тестування учнів. Кафедра забезпечує всі потреби ліцею в створенні документації та методичних матеріалів для забезпечення навчального та виховного процесу.


 

ХІМІЯ

“Широко простягає хімія руки свої
в справи людські.”
М. Ломоносов

Звичайно, всі переконані в тому, що хімія – це одна з найважливіших наук сучасності, якщо ви подивитесь навколо себе, то переконаєтесь, що майже всі речовини, які ми бачимо в природі і використовуємо для своїх практичних потреб – це продукти хімічних перетворень. Хімічні процеси створюють навколишній світ речовин і тим самим визначають наш добробут. Тому в Технічному ліцеї велику увагу приділяємо вивченню цього предмета. Головне для нас: навчити ліцеїста розуміти предмет так, щоб потім цими знаннями скористалися не тільки в вузі, побуті, а й допомагати потім зрозуміти цей предмет своїм нащадкам. Бо зараз не кожний батько може допомогти своїй дитині, якщо виникають труднощі. Наш ліцеїст це зможе зробити!

Вивчаючи хімію, ми завжди ставимо проблемні завдання і разом логічно їх вирішуємо. На відміну від звичайної школи хімія, викладається парою (2 академічні години разом). Це дуже зручно, ми маємо змогу раціонально використовувати час, не гаяти, за рахунок цього більше уваги приділяємо розв’язанню задач і тим питанням з якими ліцеїсти зіткнуться в житті. Ми стараємося навчати так, щоб у ліцеїстів не виникло дуже звичне всім запитання “А навіщо вивчати цю хімію?”. Кожен предмет цікавий тільки тоді, коли дитина його розуміє. Розуміння і осмислене навчання – це головне при вивченні хімії в Технічному ліцеї.


 

АНГЛІЙСЬКА МОВА

“Володіти другою мовою,
значить володіти другою душею”
Карл Великий

Наші випускники вільно володіють практичними навичками вживання англійської мови в різних сферах діяльності, згідно вимогам вищої школи. Вони готові до спілкування з носіями англійської мови, оформлення особистих та ділових паперів. Ліцеїсти добре ознайомлені з основними етапами розвитку суспільства та культури країн, мова яких вивчається. Іноземна мова в ліцеї вивчається поглиблено в обсязі 4 години на тиждень.

В ліцеї створено 5 сучасних кабінетів іноземної мови, де ліцеїсти знаходять багатий вибір наукової, методичної та навчальної літератури, отриманої через міжнародні зв’язки ліцею з Канади, Франції, Німеччини. Читаючи літературу в оригіналі, діти мають змогу дізнатись про культуру, звичаї та традиції, ознайомитись з визначними місцями в країні, мову якої вони вивчають. Колектив досвідчених і талановитих вчителів прикладає максимум зусиль для того, щоб діти вільно спілкувались іноземною мовою. І це вдається досить вдало. Ліцеїсти є постійними учасниками районних та місцевих олімпіад, творчих конкурсів.


 

УКРАЇНСЬКА МОВА і ЛІТЕРАТУРА

“Мова — душа кожної національності,
її святощі, її найцінніший скарб.”

Історія нашого народу особлива. Ким тільки не були наші предки: і венедами й русичами, малоросами, і, нарешті, українцями. Тому нелегко учителям української мови прививати любов до своєї рідної мови, а з недавнього часу – державної. Особливо це стосується нас, учителів Технічного ліцею. Сама назва уже говорить про те, що в ліцей ідуть діти, які уже наперед обрали професію зв’язану з точними науками. І на ці предмети навчальним планом відводиться набагато більше годин: математики – 8 годин, фізики – 6 годин, інформатики – 4 години в тиждень. А українська мова в 8-9 класах – 2 години, 10-11 класах – 1 година в тиждень.

Але перед ліцеєм, як і перед іншими навчальними закладами, стоїть важливе завдання – виховати особистість, людину, що поєднує в собі високу моральність, духовне багатство і фізичну досконалість. І звичайно, важко переоцінити наскільки величезна роль мови і літератури у формуванні особистості людини. Саме через мову і літературу діти пізнають народ, його ментальність, культуру та історію. У роки української мови і літератури намагаємось пов’язати з народознавством, історією України, підбираючи відповідний дидактичний матеріал.

Для збагачення словникового запасу ліцеїстів майже на кожному уроці проводиться словникова робота, виконуються завдання з використанням різних словників, творчі роботи. Також вчимо дітей володіти технікою мовлення, а головне – вмінню спілкуватись. Проводиться велика і позакласна робота з мови і літератури: тематичні й обрядові вечори, конкурси на краще читання поезій, на кращу газету до ювілейних дат різних письменників.


 

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ ТА ГЕОГРАФІЯ

“Мені відомо, що ті, хто були до нас, турбуючись
про процвітання держави, не змінювали природу.”
Цінь 504 р. до н/е.

Якщо ви дійсно хочете створити цілісне уявлення про природу, розуміти причинний характер тих чи інших природних явищ, формувати ставлення до нашої планети, як до спільного дому, виховувати почуття дбайливого господаря, патріота, свідомо оцінювати й розв’язувати проблеми, що посідають нині перед кожним – ми пропонуємо вступити Вам до нашого Технічного ліцею.

Вся історія матеріальної культури пов’язана із застосуванням законів живої природи. Людина (як живий організм) є частиною природи, тому її існування й виживання неможливе без збереження довкілля. Всьому цьому Ви можете навчитися, вивчаючи географію і біологію в нашому ліцеї. Особлива увага приділяється навикам навчальної праці, спостережливості, логічному мисленню, пам’яті, естетичному сприйнятті навколишнього середовища. Все це вам згодиться при подальшому Вашому навчанні.


 

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

“Захист Батьківщини є
захист і своєї гідності.”
М. Реріх

Велику увагу в Технічному ліцеї приділяють вивченню не лише технічних дисциплін, а й вивченню розділів курсу Захист Вітчизни. Громадянське виховання, виховання патріота всоєї держави є складовою частиною державної системи підготовки юнаків допризовного і призивного віку до строкової військової служби, обов’язковим державним предметом. Має за мету надати юнакам початкових знань з військової справи, медико-санітарної підготовки, цивільної оборони, загартувати їх фізично, сформувати психологічну готовність до військової служби, почуття патріотизму.

Заходи, спрямовані на формування психологічної готовності юнаків до військової служби, проводяться на місцевості як гра, естафета, змагання. З юнаками проводяться змагання як в ліцеї, так і на рівні району. Проводяться зустрічі з військовими ветеранами, ліцеїсти відвідують музеї ВОВ, військових частин, проводиться перегляд кінострічок патріотичного змісту. Багато випускників ліцею навчаються в Вищих військових закладах, Академії МВД.


 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

“Історія — вчителька життя.”
Цицерон

Історична освіта охоплює широкий спектр навчальних предметів, які так чи інакше пов`язані з дослідженням різних аспектів існування людського суспільства, пошуками шляхів розв`язання актуальних суспільних проблем. Свою роботу викладачі історичного циклу спрямовують на апробацію та корекцію змісту освіти з суспільнознавчих дисциплін, на впровадження новітніх технологій навчання й виховання ефективних систем методичного забезпечення у викладанні історико-суспільних дисциплін, що надає можливість випускникам успішно складати вступні іспити до різних вузів.

Значні зусилля покладаються на збагачення методичної бази викладання. Крім традиційних форм, таких як лекції, уроки комбінованого типу, велику роль відіграють уроки історичної альтернативи, диспути, евристичні бесіди, семінари, практикуми, екскурсії по історичних місцях, зустрічі з державними та політичними діячами, цікавими людьми.


 

ПРАВОЗНАВСТВО

“Легше складати закони, ніж виконувати їх.”
Наполеон I

Велику увагу приділяється в ДТЛ не лише вивченню технічних дисциплін, а й правовому вихованню учнів, розвитку правової культури. Цьому сприяють уроки правознавства та класна робота з правового виховання. 


 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

“Якщо не бігаєш, поки здоровий,
доведеться побігати, коли захворієш.”
Горацій

З давніх давен фізична культура – це частина загальної культури суспільства. Фізична культура в ліцеї спрямована на зміцнення здоров`я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей, формування особистості та розвитку активної життє діяльності. Уроки фізкультури завжди цікаві і насичені, сприяють забезпеченню здорового способу життя, активної праці. У ліцеї проводяться турніри з футболу, волейболу, шахів та настільного тенісу. Впродовж року в ліцеї започатковано надзвичайно цікавий серед ліцеїстів конкурс з цікавою назвою “Козацькі забави”, де учні змагаються в силі, витривалості, спритності.


 

КРЕСЛЕННЯ ТА ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА

Креслення – своєрідна графічна мова, ця мова інтернаціональна. Вона зрозуміла будь-якій технічно грамотній людині, незалежно від того, якою мовою вона говорить. Креслення називають мовою техніки, міжнародною мовою, яка потрібна для обміну науково-технічною інформацією між народами. Графічні засоби інформації, зокрема креслення, найбільш точні, місткі та стислі. Без креслень, вміння їх розробляти та читати неможлива діяльність практично всього народного господарства. У процесі опанування та користування графічними засобами помітно розвивається творча можливість особистості, абстрактне мислення та просторова уява.

Виховується точність та охайність в роботі, загострюється окомір. Все це допомагає краще та швидше опанувати інші науки: геометрію, математику, нарисну геометрію, фізику, програмування, географію, та ін. В Технічному ліцеї група “Інженерна механіка” вивчає креслення поглиблено – 2 години на тиждень 2 роки начання. На І курсі вивчається технічне креслення, у курс креслення інтегроване вивчення системи автоматизованого проектування САПР AUTOCAD, на ІІ – машинобудівне креслення. Викладається цей предмет на рівні середніх технічних навчальних закладів – 136 годин теорії та практики за два роки навчання (по дві години на тиждень).