розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 р. № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» та листа Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018 № 1/9-320

1.Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм зарахування учнів до Технічного ліцею м. Києва для здобуття базової та профільної середньої освіти за денною формою навчання на перехідний період до 2022 року із врахуванням трансформації закладу освіти у ліцей із гімназійними класами (ЗЗСО ІІ-ІІІ ступеня).

1.2. До Технічного ліцею  м. Києва згідно Статуту приймаються учні, які успішно закінчили відповідний клас середньої школи, склали конкурсне  випробування та пройшли конкурсний відбір. Вступники беруть участь у конкурсному  відборі незалежно  від місця проживання  та на безоплатній основі.

1.3. До ліцею зараховуються:

 – випускники 4-х класів, які успішно склали конкурсні випробування з математики та української мови, пройшли за конкурсом згідно плану набору;

–  випускники 6-х класів,  які не мають у документі про освіту оцінок початкового та середнього рівня (менше 7 балів), успішно склали конкурсні випробування з математики та української мови, пройшли за конкурсом згідно плану набору;

 – випускники 9-х класів,  які не мають у документі про освіту оцінок початкового та середнього рівня (менше 7 балів), успішно склали конкурсні випробування з математики або хімії (за напрямками), української мови (диктант),  пройшли за конкурсом згідно плану набору.

1.4. Випускники 7-8-х та 10-х класів, які не мають у документі про освіту оцінок початкового та середнього рівня (менше 7 балів), можуть зараховуватись до 8- 9-х та 11-х класів за результатами вступних випробувань (з математики або хімії/біології (за напрямками) та української мови)) в разі наявності вільних місць на даних паралелях за умови  закінчення попереднього класу відповідного профілю (спеціалізації).

1.5. Випускники 9-х класів Технічного ліцею м. Києва, які виявили намір продовжити навчання в закладі в 10-класах, беруть участь у загальному конкурсі за результатами випробування з математики (хімії), української мови (диктант) та обов’язкової наявності рекомендації педагогічної ради закладу.

1.6. На конкурс  батьки вступників або особи, що їх замінюють, подають наступні документи:

      – заяву на ім’я директора ліцею;

      – копію  свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

      – оригінал або копія відповідного документа про освіту;

      – оригінал або копія медичної довідки № 086/1-о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.-8.2010 № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 р. за № 794/18089;

     – для вступників до 10-х класів грамоти, дипломи  та інші документи про участь та успіхи  в олімпіадах, конкурсах та інших творчих змаганнях в поточному навчальному році (у разі наявності);

     –  оригінал або копія висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами чи висновку психолого-медико-педагогічної консультації ( у разі наявності).

      У випадку подання копій документів оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування. Без оригіналів цих документів наказ про зарахування не може бути виданий.

 2. Організація конкурсу

2.1. Для проведення конкурсного відбору вступників до ліцею створюється конкурсна комісія, а для оцінювання результатів конкурсних випробувань – предметні комісії за кожним з предметів. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується директором ліцею.

2.2. Головою конкурсної комісії  є директор ліцею.

2.3. Конкурсна комісія встановлює види, форму, зміст конкурсних завдань, які схвалює педагогічна рада ліцею;  графік проведення  конкурсних випробувань та тестування; організовує прийом, облік та збереження документів абітурієнтів; забезпечує якісне проведення та перевірку  конкурсних випробувань; надає повну інформацію про результати випробувань кожного вступника.

2.4. Порядок вступу та зразки конкурсних завдань для вступних випробувань оприлюднюються в ліцеї та на веб-сайті закладу не менш ніж за два місяці до початку проведення конкурсних випробувань.

2.5. Конкурс відбувається  з дотриманням принципів академічної доброчесності, публічності, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.

       Відео-та/або аудіо фіксація конкурсу (або окремих вступних випробувань) може здійснюватися за рішенням педагогічної ради чи директора ліцею.

       За попереднім письмовим клопотанням одного з учасників конкурсу (одного з батьків) відео- та/або аудіо фіксація конкурсу (або окремих вступних випробувань) здійснюється в обов’язковому порядку.

2.6. З метою попереднього ознайомлення з рівнем вимог до вступників, особливостями  роботи ліцею  в першу суботу квітня в закладі проводиться День відкритих дверей та олімпіада з математики (хімії/біології). Переможцям та призерам олімпіади їх результати  зараховуються  як вступні.

3. Проведення конкурсу

3.1. Правила конкурсу оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Основний конкурсний набір здійснюється протягом  двох тижнів після закінчення навчального року та отримання учнями 4 – 6-х класів табелів, а випускниками 9-х класів – документів про освіту, і закінчується не пізніше 1 липня поточного року.

3.2. Зміст конкурсних випробувань  спрямований виключно на перевірку результатів навчання, визначених державним стандартом базової середньої освіти.

       Вступні випробування з одного навчального предмета для усіх вступників відбувається в один день. Варіанти письмових завдань зберігаються у директора ліцею в запечатаному конверті, який відкривається у день проведення випробувань в присутності членів предметної комісії та абітурієнтів. Повторне використання варіантів завдань під час конкурсних випробувань не допускається.

3.3. Результати конкурсних випробувань та тестування оформляються у вигляді протоколу предметної комісії та оголошуються у письмовій формі для загального ознайомлення всіх його учасників не пізніше ніж через три робочих дні після  проведення випробувань.

3.4. Роботи учасників конкурсу, результати конкурсних випробувань, оформлені у вигляді протоколів відповідної комісії, зберігаються в ліцеї не менше одного року.

3.5. Учасники міжнародних олімпіад та конкурсів, призери та учасники третього – четвертого етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники другого-третього етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. Їм виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

4. Порядок зарахування

4.1.Підсумки конкурсу підводяться на засіданні конкурсної комісії, яка виносить рішення про рекомендацію до зарахування учасників конкурсу до Технічного ліцею у відповідності з рейтингом.

4.2. Учні, які пройшли конкурсний відбір, зараховуються до Технічного ліцею наказом директора, що видається на підставі протоколу засідання конкурсної комісії, протягом одного робочого дня після оголошення результатів конкурсу.

4.3. Учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії щодо результатів їх випробувань, може звернутися з апеляційною скаргою до управління освіти Дніпровської районної в місті  Києві державної адміністрації. Апеляція подається протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів  з дня подання. Проведення будь-яких додаткових конкурсних випробувань дитини під час розгляду апеляційної скарги забороняється.

4.4. До початку та впродовж навчального року можуть бути проведені додаткові вступні випробування для зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) у 5-11 класах, що проводяться на загальних засадах (у тому ж порядку і за аналогічними завданнями, що і в основні вступні випробування). У такому випадку наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор ліцею несе персональну відповідальність за організацією та проведенням конкурсу з дотриманням вимог даного  Порядку.